цагаан тогой үсгийн дараалал

Цагаан толгойн үсгийн дараалал

Сошиалд хуваалцах уу?

Монгол цагаан толгойн үсэг нь нийт 35 үсэгтэй. Үүнээс:

  • Эгшиг 13 ширхэг
  • Гийгүүлэгч 20 ширхэг
  • Тэмдэг үсэг 2 ширхэг

Эгшиг 13

а, э, и, о, у, ө, ү, я, е, ё, ю, й, ы

Эгшиг үсэг 13 ба үүнээс монгол хэлний эгшиг авиа 7 юм. Энэ долоон авиа нь: {а, э, и, о, у, ө, ү } үсгийг үндсэн эгшиг гэнэ. Нөгөө {я, е, ё, ю, й, ы} зургааг туслах эгшиг гэнэ.

Эр эгшиг нь: а, о, у

Эм эгшиг нь: э, ө, ү

Саармаг эгшиг нь: и

Гийгүүлэгч 20

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ

Тэмдэг Үсэг

ъ, ь

Монгол цагаан толгойн үсгийн дараалал: (35 үсэг)

1. А а13. Л л25. Х х
2. Б б14. М м26. Ц ц
3. В в15. Н н27. Ч ч
4. Г г16. О о28. Ш ш
5. Д д17. Ө ө29. Щ щ
6. Е е18. П п30. Ъ ъ
7. Ё ё19. Р р31. Ы ы
8. Ж ж20. С с32. Ь ь
9. З з21. Т т33. Э э
10. И и22. У у34. Ю ю
11. Й й23. Ү ү35. Я я
12. К к24. Ф ф

Төстэй нийтлэл